FNs våpenhandelavtale: Første statspartsmøte

Alex Galvez fra Mexico (t.v.), offer for væpnet vold, holder et innlegg på vegne av Control Arms-koalisjonen under åpningssesjonen. Ambassadør Lomonaco fra Mexico (t.h.) leder møtet.

Over 125 sta­ter møtes i disse dager i Can­cún, Mex­ico, til FNs våpen­han­de­l­av­ta­les (Arms Trade Treaty – ATT) første stats­parts­møte. Det er en ganske vik­tig greie. Det er den første avta­len som tar sikte på å regu­lere ver­dens våpen­han­del med kon­ven­sjo­nelle våpen, hånd­vå­pen og ammu­ni­sjon. Avta­len trådte i kraft 24. desem­ber 2014 etter at 50 […]

Norge må forby atomvåpen

11844254_10153427898946830_520644704_n

Hva har et for­bud mot atom­vå­pen med mar­ke­rin­gen av Hiro­shima­da­gen å gjøre? Tekst: Frode Ers­fjord (Dag­lig leder, Nei til Atom­vå­pen), Anne Marte Ska­land (Dag­lig leder, ICAN), Hedda Lange­myr (Dag­lig leder, Nor­ges Freds­råd), John Gun­nar Mæland (Styre­le­der, Norske leger mot atom­vå­pen), Liv Tør­res (Gene­ral­sek­re­tær, Norsk Folke­hjelp), Ing­rid Aspe­lund (Leder, Norsk Folke­hjelps Soli­da­ri­tets­ung­dom) & Gerd Kris­ti­an­sen (Leder, LO) Tors­dag 6. august er det 70 år […]

Krigens første offer trenger ikke være sannheten

unnamed

«En jour­na­list er en som tar ansvar for å for­telle sann­he­ten». Slik åpnet Sigrun Slap­gard fra Fritt Ord dagens presse­pris­ut­de­ling. I en tid hvor mange for­hold i kon­flik­ten mel­lom Russ­land og Ukraina for­blir under­kom­mu­ni­sert, gle­der det oss å se at hele fem av seks pri­ser gikk til nett­opp rus­siske og ukrainske medie­ak­tø­rer som set­ter fokus […]

Norsk deltakelse i NATO-øvelsen «Nobel Jump»

20150402_150402-spearhead1

For­ti­den hol­der NATO en mas­siv mili­tær øvelse i Polen med over 2100 sol­da­ter fra ni land, deri­blant 200 sol­da­ter fra Tele­marks­ba­tal­jo­nen. Øvel­sen «Nobel Jump» omhand­ler NATOs nye hur­tig­styrke, «Very High Readi­nes Joint Task Force» (VJTF), som skal kunne utsende sol­da­ter og mate­ri­ell til et even­tu­elt kon­flikt­om­råde ilø­pet av to døgn. Øvel­sen som fin­ner sted i […]

Avstemning om atomvåpenforbud

960x

Idag fre­dag 12. juni skal Stor­tin­get stemme over det vik­tige for­sla­get om et for­bud mot atom­vå­pen. Dag­lig leder i ICAN Norge skri­ver på NRK Ytring igår at atom­vå­pen­trus­se­len kre­ver et omfat­tende inter­na­sjo­nalt sam­ar­beid og frem­he­ver vik­tig­he­ten av at Norge ikke står uten­for sam­ar­bei­det som kan gi oss en his­to­risk avtale. Videre skri­ver Nei til Atomvåpen […]

Norges Fredsråd, Fredshuset, Møllergata 12, 0179 Oslo - post@norgesfredsrad.no - 2286 8437 - Kto: 9365 1277467 - Org: 974 931 966

Archives