Alliert bomberegn gir ikke ønsket resultat

Militærstøvler

Skulle man tro media var fri­gjø­rin­gen av Kobane begyn­nel­sen på slut­ten for den Islamske Sta­ten, men dette min­ner mer om et pro­pa­gan­dane­der­lag enn vir­ke­lige frem­skritt på bakkenivå.

Mens ves­ten tvi­hol­der på sin mili­tære luft­of­fen­siv i kam­pen mot IS, begyn­ner poli­tiske kref­ter å røre på seg i nabolandene.…

Jemen går ei usikker framtid i møte

Houthiopprørarar tok full kontroll over hovudstaden Sana'a førre veke. Kjelde: ai@ce

Pre­si­den­ten og regje­ringa valde tors­dag førre veke å gå etter at opp­rørs­styr­kar frå hout­hi­ane tok presidentpalasset.

 

Den poli­tiske og mili­tære situa­sjo­nen har lenge vore svært usik­ker i det vesle lan­det heilt ytst på den ara­biske halv­øya. Gjen­nom fjor­året har pre­si­dent Abdrauh Man­sur Hadi litt etter litt mista kon­troll over eit større og større geo­gra­fisk område.…

Nobel og kvinnene

bokomslag

Inter­na­sjo­nal kvinne­liga for fred og fri­het (IKFF) opnar jubi­le­ums­året med boklansering.

Tors­dag førre veke vart Ingunn Nor­der­val si bok Nobel­ko­mi­teen og kvin­nene 1901–1960 lan­sert på Nobel­in­sti­tut­tet. Nor­der­val har under arbei­det med boka sett nøy­are både på kvin­nene som vart nomi­nert og kvin­nene som fekk nobel­pri­sen i dette tidsrommet.…

Når nåtiden blir viktigere enn historien

781px-Освобожденных_оставшихся_в_живых_узников_концлагеря_Освенцим_выводят_из_лагеря

Tirs­dag 27. januar 2015 mar­kerte 70-årsdagen for løs­la­tel­sen av jøder og andre inn­satte i Auschwitz-Birkenau. I 1945 spilte rus­siske styr­ker en helt sen­tral rolle i å frigi de inn­satte, da de åpnet por­tene til kon­sen­tra­sjons­lei­ren helt sør i Polen. Men i dag over­skyg­ger de nåvæ­rende poli­tiske spen­nin­gene mot øst his­to­rien om rus­ser­nes krigs­inn­sats, og Russ­lands øver­ste leder er ikke en gang invi­tert til fei­rin­gen.

Pensjonsfondet– Bare litt etiske?

Bilde: Oljefondet eier aksjer i det sør-afrikanske selskapet Sasol, som fra sitt anlegg utenfor Johannesburg står for verdens største punktutslipp av CO2.

 
Etikk­rå­det for Sta­tens Pen­sjons­fond Utland består av 5 med­lem­mer og et sek­re­ta­riat på åtte per­soner. Pen­sjons­fon­det har inves­tert i godt over 8000 sel­ska­per i 82 land, og Nor­ges Freds­råd mener det er nød­ven­dig å styrke Etikk­rå­det slik at de kan følge de fast­satte ret­nings­lin­jene og ikke la olje­fon­det inves­tere i sel­ska­per som bry­ter med grunn­leg­gende huma­ni­tære prin­sip­per.                                                                     

Resul­ta­tene til Etikk­rå­det for Sta­tens Pen­sjons Fond Utlan­det for 2014 fore­lig­ger nå pub­li­sert i årsmeldingen. Flere av inves­te­rin­gene olje­fon­det har gjort de siste årene har vist seg å være etikk­ver­stin­ger, ved at det har blitt put­tet pen­ger i kas­sen til sel­skap som har bidratt til blant annet barne­ar­beid, for­urens­ning, boset­tin­ger på Vest­bred­den, regn­skog­ø­de­leg­gel­ser og atomvåpenproduksjon.…

Norges Fredsråd, Fredshuset, Møllergata 12, 0179 Oslo - post@norgesfredsrad.no - 2286 8437 - Kto: 9365 1277467 - Org: 974 931 966

Archives