Dialog: veien til fredsbygging?

Zahra Hassan forteller om Somalia vison 2016

Foto: Kim Sivert­sen, Nan­sen Fredssenter

Hvil­ken rolle har dia­log i freds­byg­ging? Hvilke erfa­rin­ger har vi med dia­log som metode i ulike kon­flik­ter? Dette var hoved­tema under årets Nansenseminar.

Fra 12–15. juni var et inter­na­sjo­nalt spek­ter av del­ta­gere sam­let på Nan­sen Freds­sen­ter i Lil­le­ham­mer for å lære om, og dele sine erfa­rin­ger med, dia­log som metode i nasjo­nal og inter­na­sjo­nal fredsbygging.…

En framtid uten krig?

Unknown-3

Jour­nal of Peace Rese­arch (JPR) fei­rer 50-årsjubileum i år. Det aka­de­miske tids­skrif­tet har vært helt grunn­leg­gende for utvik­lin­gen av det inter­na­sjo­nale forsk­nings­mil­jøet ved Peace Rese­arch Insti­tute Oslo (PRIO). I for­bin­delse med mar­ke­rin­gen, invi­terte PRIO en rekke fors­kere til å snakke om utvalgte temaer som har vært sen­trale for JPR: – Blir det flere eller færre kri­ger i ver­den?

Norge i Afghanistan: Børge Brende ønsker et bredt mandat for evalueringsutvalget

2187400

Nato og Isaf-styrken vil trekke seg ut av Afgha­ni­stan i løpet av 2014, en epoke på 13 år er over og nye for­mer for sam­ar­beid vil ta form. I Stor­tin­get 5.juni rede­gjorde uten­riks­mi­nis­ter Børge Brende for utvik­lin­gen i Afgha­ni­stan og Nor­ges enga­sje­ment i lan­det.…

70 år siden D-dagen

381d402fb171b4a1e9e74b7bfac4cf5b

I dag mar­ke­res at det er 70 år siden inva­sjo­nen i Nor­man­die, 6. juni 1944, bedre kjent som D-dagen. De alli­erte styr­kene, ledet av USA ved Pre­si­dent Eis­enhower, bestod blant annet av 24 000 fall­skjerm­sol­da­ter, 7000 skip og land­set­ting av om lag 156 000 infanterisoldater.…

Konsekvenser av krig

Unknown

Norge må innse kon­se­kven­sene av å delta i krig og ta ansvar for disse. Det å inn­vilge opp­hold for tol­ker som afghanske Fai­zul­lah Mur­adi fal­ler utvil­somt inn under et slikt ansvar.

Mur­adi har vært tolk for de norske styr­kene i Afghanistan.…

Norges Fredsråd, Fredshuset, Møllergata 12, 0179 Oslo - post@norgesfredsrad.no - 2286 8437 - Kto: 9365 1277467 - Org: 974 931 966

Archives