Krigens første offer trenger ikke være sannheten

unnamed

«En jour­na­list er en som tar ansvar for å for­telle sann­he­ten». Slik åpnet Sigrun Slap­gard fra Fritt Ord dagens presse­pris­ut­de­ling. I en tid hvor mange for­hold i kon­flik­ten mel­lom Russ­land og Ukraina for­blir under­kom­mu­ni­sert, gle­der det oss å se at hele fem av seks pri­ser gikk til nett­opp rus­siske og ukrainske medie­ak­tø­rer som set­ter fokus […]

Norsk deltakelse i NATO-øvelsen «Nobel Jump»

20150402_150402-spearhead1

For­ti­den hol­der NATO en mas­siv mili­tær øvelse i Polen med over 2100 sol­da­ter fra ni land, deri­blant 200 sol­da­ter fra Tele­marks­ba­tal­jo­nen. Øvel­sen «Nobel Jump» omhand­ler NATOs nye hur­tig­styrke, «Very High Readi­nes Joint Task Force» (VJTF), som skal kunne utsende sol­da­ter og mate­ri­ell til et even­tu­elt kon­flikt­om­råde ilø­pet av to døgn. Øvel­sen som fin­ner sted i […]

Avstemning om atomvåpenforbud

960x

Idag fre­dag 12. juni skal Stor­tin­get stemme over det vik­tige for­sla­get om et for­bud mot atom­vå­pen. Dag­lig leder i ICAN Norge skri­ver på NRK Ytring igår at atom­vå­pen­trus­se­len kre­ver et omfat­tende inter­na­sjo­nalt sam­ar­beid og frem­he­ver vik­tig­he­ten av at Norge ikke står uten­for sam­ar­bei­det som kan gi oss en his­to­risk avtale. Videre skri­ver Nei til Atomvåpen […]

Varslingens asymmetri

Nylig annon­serte Bjørnson-akademiet at Edward Snow­den er til­delt Bjørn­stjerne Bjørnson-prisen for 2015. Det er imid­ler­tid usann­syn­lig at Snow­den selv kan motta pri­sen. Nor­ges Freds­råds ”Whist­le­blower Week” den siste uka i mai viste med all tyde­lig­het at vars­ling som feno­men fort­set­ter å være pre­get av sys­te­ma­ti­sert dob­belt­mo­ral og ansvars­fra­skri­velse på høy­este nivå. Rek­ken av pro­fi­lerte vars­lere som […]

Gratis foredrag om Dag Hammarskjöld 11. juni

dag-hammarskjold-map1

Dag Ham­mar­skjöld ble valgt til FNs gene­ral­sek­re­tær i 1953. Han etter­fulgte nord­man­nen Trygve Lie, den første som inn­e­hadde stil­lin­gen. Lie mente Ham­mar­skjöld over­tok «ver­dens mest umu­lige jobb». På Freds­hu­set i Møl­ler­gata 12 (7 etg) kl 19:00 tors­dag 11. juni, vil fore­drags­hol­der Dag Harald Claes snakke om men­nes­ket, hans virke, og om opp­byg­gin­gen av en av […]

Norges Fredsråd, Fredshuset, Møllergata 12, 0179 Oslo - post@norgesfredsrad.no - 2286 8437 - Kto: 9365 1277467 - Org: 974 931 966

Archives