Natten før ALEPPO

Francesca Borri

2

Tekst: Ita­li­ensk fri­lans­jour­na­list, Fran­cesca Borri. Over­satt av Tori Staff Reiremo

Etter at Fran­cesca Borri besøkte Freds­hu­set i for­bin­delse med Nor­ges Freds­råds 8.mars-arrangement ‘Kvin­ner i Krig’, ba vi Fran­cesca skrive en tekst for oss. Nat­ten før hun krys­set gren­sen til Syria skrev hun disse ordene. Hun er nå kom­met trygt til­bake til Tyr­kia, desverre vil ikke avi­sene pub­li­sere hen­nes his­to­rie fra Aleppo, ‘fordi det er for far­lig å drive jour­na­lis­tikk i Syria’.

Ønsker større debatt om den norske modellen i Afghanistan

ikff3

Fors­ker Gun­hild Hoo­gen­sen Gjørv stil­ler seg kri­tisk til den norske model­len i Afgha­ni­stan. Akti­vi­te­ten til norske sol­da­ter i Afgha­ni­stan var i svært liten grad koor­di­nert med norske bistands­ak­tø­rer  som ope­rerte i samme område.

Kris­tisk til skille mel­lom sivile og mili­tære aktører

Det skil­let man fra norsk side ope­rerte med – med sivile på den ene side og mili­tære på den andre – for­enk­let en svært kom­pleks vir­ke­lig­het på bak­ken i den «norske» pro­vin­sen Faryab En slik modell gir kun ett svar uan­sett kon­tekst, og den skil­ler i for liten grad mel­lom ulike sivile aktø­rer.

Rwanda – 20 år

Flykninghjelpen

Jak­ten star­tet dagen etter at flyet til Hutu-president Júve­nal Habyari­mana ble skutt ned.  Det var poli­tiske uro­lig­he­ter i for­kant, våpen ble frak­tet inn i lan­det. Bene­dicte Giæ­ver fra Røde Kors for­tel­ler. Hun var selv i Rwanda i for­kant av folke­mor­det. 20 år etter spør hun, som mange andre — hvor­dan kunne dette skje?

Menneskerettigheters rolle i norsk utenrikspolitikk

flagg globus

Fre­dag 4.april invi­terte Inter­na­tio­nal Law and Policy Insti­tute (ILPI) til fro­kost­se­mi­nar med fokus på men­neske­ret­tig­he­ters rolle i norsk uten­riks­po­li­tikk på Lit­te­ra­tur­hu­set. Solberg-regjeringen har uttalt at de ønsker å styrke arbei­det med men­neske­ret­tig­he­ter i  norsk uten­riks– og utvik­lings­po­li­tikk. Sam­ti­dig  la finans­mi­nis­ter Siv Jen­sen fram stor­tings­mel­din­gen om for­valt­nin­gen av olje­fon­det 2013, med anbe­fa­lin­ger om å legge ned Etikk­rå­det og over­føre ansva­ret for eier­skaps­ut­øvelse og ute­luk­kel­ses­me­ka­nis­mer til Nor­ges Bank.

Muligheter og utfordringer i et nordisk samarbeid

1480536_10152279948526830_735163960_n

Hvor­dan kan Nor­den skape en fre­de­li­gere ver­den? Hvilke erfa­rin­ger og mulig­he­ter fin­nes i et nor­disk sam­ar­beid? Dette var utgangs­punk­tet for nor­diske sam­ta­ler i regi av Ålands Freds­in­sti­tutt og nett­ver­ket ’Nor­den for fred’, som Nor­ges Freds­råd er en del av.

Skre­vet av: Elise Luhr Dietrichson

 

Semi­na­ret ville belyse hvilke hold­nin­ger, mulig­he­ter og utford­rin­ger som fin­nes innen­for et nor­disk sam­ar­beid.

Norges Fredsråd, Fredshuset, Møllergata 12, 0179 Oslo - post@norgesfredsrad.no - 2286 8437 - Kto: 9365 1277467 - Org: 974 931 966

Archives