Fredsprofil mars: ”Red Zone”

Armensk, kurdisk og persisk sang fra åpningskonserten "Hundre år med glemsel" under festivalen Red Zone

Nor­ges Freds­råd vil hver måned i 2015 frem­heve et enkelt­men­neske, en orga­ni­sa­sjon eller et ini­tia­tiv som har utmer­ket seg for for­brød­ring og fred i måne­den som har gått. Måne­dens freds­pro­fil i mars er kul­tur­fes­ti­va­len ”Red Zone” som ble arran­gert 3. — 8. mars i Oslo, med Kir­ke­lig Kul­tur­verk­sted og dag­lig leder Erik Hille­stad i spis­sen. Aktuell […]

På tide med en selvstendig atomvåpenpolitikk?

800px-Atomic_cloud_over_Hiroshima_(from_Matsuyama)

For­rige uke la Venstre, Sp og SV frem et for­slag om at Regje­rin­gen aktivt skal jobbe for et inter­na­sjo­nalt for­bud mot kjerne­vå­pen. Ifølge Uten­riks­mi­nis­te­ren er for­sla­get i strid med Nor­ges for­plik­tel­ser som NATO-medlem. Men hva med våre fel­les for­plik­tel­ser gjen­nom Ikke­spred­nings­av­ta­len (NPT)? I Artik­kel 6 av NPT star det at «Hver av par­tene i denne traktat […]

Krever et internasjonalt forbud mot atomvåpen

50 organisasjoner leverte mandag morgen et brev  med krav til regjeringen om å støtte Østerrikes løfte om å jobbe for et internasjonalt forbud mot atomvåpen

I dag mor­ges var det kick-off for Atom­vå­pe­nuka, og klok­ken 10:00 ble det over­le­vert et brev til Stor­tin­get og Regje­rin­gen, under­teg­net av over 50 norske orga­ni­sa­sjo­ner. Bre­vet er adres­sert til uten­riks­mi­nis­ter Børge Brende og inn­e­hol­der krav om at Regje­rin­gen må støtte Øster­ri­kes løfte om å jobbe for et inter­na­sjo­nalt for­bud mot atom­vå­pen.  For­ven­ter at Børge […]

Signer opprop om granskning av Norges krigsdeltakelse i Libya

libyainvasion1

I dag er det fire år siden bom­bin­gen av Libya og situa­sjo­nen i lan­det er verre enn noen gang. I den for­bin­delse har Nor­ges Freds­råd relan­sert en under­skrifts­kam­panje, hvor vi stil­ler krav til myn­dig­he­tene og opp­ford­rer til en uav­hen­gig, offent­lig gransk­ning av Nor­ges krigs­del­ta­kelse i Libya i 2011! Hva slags rolle spilte egent­lig Norge og hva […]

Fredsrådet krever granskning av Norges Libya-bombing

978x

Nor­ges Freds­råd mener det er på tide med en uav­hen­gig gransk­ning av Nor­ges inn­sats under luft­kri­gen mot Libya og har satt i gang en under­skrifts­kam­panje for å samle støtte for kra­vet en gransk­ning. Av Chris­tian BogerArtik­ke­len ble pub­li­sert i Radi­kal Por­tal 09.03.15 Denne uken er det fire år siden Stor­tin­get sa ja til norsk del­ta­gelse i den […]

Norges Fredsråd, Fredshuset, Møllergata 12, 0179 Oslo - post@norgesfredsrad.no - 2286 8437 - Kto: 9365 1277467 - Org: 974 931 966

Archives