Den som ler sist, ler slett ikke

Daværende Forsvarsminister, Grete Faremo, takker militært personell som returnerer til Norge etter operasjonen i Libya 2011.

 

Nå er det snart fire år siden bom­bin­gen av Libya og til­stan­den i lan­det er verre enn noen gang. I den for­bin­delse relan­se­rer vi en under­skrifts­skam­panje, hvor det stil­les krav til myn­dig­he­tene om en uav­hen­gig, offent­lig gransk­ning av Nor­ges krigs­del­ta­kelse i Libya i 2011. Signér vårt opp­rop her: Krav om uav­hen­gig gransk­ning av Nor­ges mili­tære bidrag i Libya

Den som ler sist, ler slett ikke

For en drøy uke siden sjok­kerte IS nok en gang ver­den med hals­hug­gin­gen av 21 egyp­tiske kristne.…

Fredsprofil februar: «Fredens ring»

Initativtakerne til "Fredens ring" utenfor synagogen i Oslo. 
Foto: Simen Askjer/TV2

Nor­ges Freds­råd vil hver måned i 2015 frem­heve et enkelt­men­neske eller en orga­ni­sa­sjon som har utmer­ket seg for for­brød­ring og fred i måne­den som har gått. 

Årets andre freds­pro­fil er «Fre­dens ring»-markeringen ved den jødiske syna­go­gen i Berg­stien lør­dag 21. februar.

Kort om saken: Norske mus­li­mer tok ini­tia­tiv til å danne en men­nes­ke­lig ring rundt syna­go­gen i Oslo, med omtrent 1300 men­nes­ker i opp­møte, for å vise soli­da­ri­tet etter ter­ror­hand­lin­gene i Dan­mark og stå imot eks­tre­misme, hat og intoleranse.…

Vi lanserer konkurranse for ungdom!

mt-fuji-view

Er du ung og inter­es­sert i freds­spørs­mål? Er du opp­tatt av krig og kon­flikt, sik­ker­het og utvik­ling, reli­giøs eks­tre­misme eller ikke­vold? Har du lyst til å skrive, filme eller tegne om det?

Nor­ges Freds­råd lan­se­rer en kon­kur­ranse for ung­dom mel­lom 11 og 20 år! Send inn ditt krea­tive bidrag for å få sjan­sen til å vinne en flott pre­mie.

Lansering av regjeringens handlingsplan (2015–2018) for kvinner, fred og sikkerhet

IMG_9484

Freds­rå­det ønsker i lik­het med andre aktø­rer fra sivil­sam­fun­net i Norge å gra­tu­lere regje­rin­gen med en ambi­siøs hand­lings­plan for å fremme kvin­ners del­ta­kelse og et omfat­tende kjønns­per­spek­tiv i fred– og sik­ker­hets­ar­beid. Alli­ke­vel er det vik­tig å poeng­tere at det sterke foku­set på mili­tær­bruk og NATO er uhel­dig, og at sivilt freds– og hjelpe­ar­beid burde ha blitt prio­ri­tert i større grad.

Viktig dokumentarfilm belønnes med filmfredspris

Bilde fra dokumentarfilmen Drone. Foto: Bergen Internasjonale Film Festival sin hjemmeside

 

Vi gra­tu­le­rer doku­men­tar­fil­men «Drone» med hoved­pri­sen for beste doku­men­tar under Ber­lin Cinema for Peace Galla i går. Fil­men er regis­sert av Tonje Hes­sen Schei og pro­du­sert av ber­gens­sel­ska­pet Flim­mer Film, og tar for seg kon­se­kven­sene av CIAs hem­me­lige dronekrig.

Fil­men blir ikke mindre aktu­ell når man tar for seg de ferske tal­lene fra rap­por­ten til Bureau of Investi­ga­tive Jour­na­lism, som viser at det i januar 2015 har vært en kraf­tig økning av drone­an­grep i Pakistan.…

Norges Fredsråd, Fredshuset, Møllergata 12, 0179 Oslo - post@norgesfredsrad.no - 2286 8437 - Kto: 9365 1277467 - Org: 974 931 966

Archives