- Militære virkemidler bør være en absolutt siste utvei

800px-RAF_Typhoon_Aircraft_Takes_off_for_Operations_over_Libya_MOD_45152567

I dagens utgave av Klasse­kam­pen, 16. sep­tem­ber 2014, kan du lese at Hedda Bryn Lange­myr, dag­lig leder i Nor­ges Freds­råd, er kri­tisk til at Norge nå vur­de­rer å bruke mili­tære virke­mid­ler mot IS. “Det kao­set vi ser både i Afgha­ni­stan og Libya bør tjene som en påmin­nelse om hvor­for mili­tære virke­mid­ler bør være en abso­lutt siste utvei”.…

Seksualisert vold blant fredsstyrker i Somalia

3FCA5E99-5AF9-4270-8992-16B9FFE1428F_mw1024_s_n

I 2007 utplas­serte Den afri­kanske union en freds­be­va­rende styrke, AMISOM, til Soma­lia for å skape sik­ker­het og gi til­gang til huma­ni­tær hjelp. I en ny rap­port hev­der blant annet Human Rights Watch (HRW) at sol­da­tene som skal beskytte og yte bistand til sivile selv begår sek­su­elle over­grep.

Nei til Norges deltakelse i bombingen av IS

ISbilde

Mange av erfa­rin­gene fra Nor­ges mili­tære bidrag i Afgha­ni­stan og Libya viser at kon­se­kven­sene har vært destruk­tive for videre utvik­ling i regio­nen, ikke minst for sivil­be­folk­nin­gen. Dette tatt i betrakt­ning bør Norge være desto mer var­somme med å delta i enda en av NATOs out of area-operasjoner.…

9/11: Krig mot terror fører til mer terror

800px-Obama_at_American_University

I dag er det 13 år siden ter­ro­ris­ter styr­tet Ame­ri­can Air­li­nes Flight 11 og Uni­ted Air­li­nes Flight 175 inn i tvil­ling­tår­nene ved Ground Zero. Dagen er fort­satt et åpent sår i USAs nasjo­nale bevisst­het. 11. sep­tem­ber var en tra­ge­die, ikke bare for de som mis­tet ven­ner og fami­lie i ter­ror­an­gre­pet, men også for de som ble ram­met av USAs stor­slåtte «War on ter­ror» — en krig som til syv­ende og sist anta­ke­lig slår til­bake på dem selv, og en krig det er umu­lig å vinne.

Atomopprustning i nedrustningens tid

B61_nuclear_bombs

Atom­vå­pen er det eneste masse­øde­leg­gel­ses­vå­pe­net som ennå ikke er for­budt. Til tross for mye fokus på atom­ned­rust­ning de siste årene fore­tar nå USA en opp­gra­de­ring av NATO-atomvåpen på euro­pe­isk jord til en sam­let sum av 70 mil­li­ar­der kro­ner. Vi skal ikke hel­ler bare forby dem, Stol­ten­berg?

Norges Fredsråd, Fredshuset, Møllergata 12, 0179 Oslo - post@norgesfredsrad.no - 2286 8437 - Kto: 9365 1277467 - Org: 974 931 966

Archives