Attraktivt å gå til krig

Amy_Goodman-2

Mili­tært over­for­bruk for­sy­ner seg grovt av ver­dens stats­bud­sjet­ter. Men hva får vi egent­lig ut av slike inves­te­rin­ger? Amy Good­man, radio­vert for den uav­hen­gige nyhets­ka­na­len Democracy Now!, kom­mer til Glo­ba­li­se­rings­kon­fe­ran­sen for å gi oss sva­ret. Det begyn­ner på k og slut­ter på rig.

Nordmenn i utlandet

800px-NorwegiansolderHK416

Barn er dei første til å miste ret­tane sine når det bryt ut krig og kon­flikt. Dei mis­tar skule­gang, blir utsette for over­grep, opp­le­ver traume og får for lite mat. I ver­ste fall blir dei skadde eller drepne. Nett no er fem norske offi­se­rar i Irak for å kjempe mot ISIL.

3 år siden Norges deltakelse i krigføringen mot Gaddafi

Muammar-Gaddafi--006

Det er nå gått tre år siden Muam­mar Gad­dafi ble drept i et for­søk på å rømme Sirte i Libya. Nor­ges del­ta­kelse i krig­fø­rin­gen med blant annet F16-fly var den mest bru­tale mili­tær­mak­ten Norge har tatt i bruk siden andre ver­dens­krig og Libya er i dag et fri­sted for mili­tante grup­per og våpenhandel.…

- Etterlyser implementering av “den gode vilje”

UNGA hall

Urfolks ret­tig­he­ter, de nye utvik­lings­må­lene, Chomsky og kvin­ner på lands­bygda var noen av sakene på agen­daen i FNs gene­ral­for­sam­ling for­rige uke. Her er siste opp­da­te­ring fra Freds­rå­dets obser­va­tør.

Tekst og foto: Mar­grethe Kvam Tingstad, IKFF

Colum­bus Day og urfolks ret­tig­he­ter
Dag fem var det på ny mor­gen­møte i den norske dele­ga­sjo­nen, med runde rundt bor­det, det er mange trå­der å holde i for ikke så mange mennesker.…

En fredspris for folk flest

IMG_8023

Det er stor for­skjell fra å gi en pris som er vans­ke­lig å kri­ti­sere, til å gi en pris for å blid­gjøre kri­ti­kerne, mener Nor­ges Freds­råd i dagens papir­ut­gave av VG. 

Hedda Lange­myr, Nor­ges Freds­råd
Per Høy­land, Nor­ges Fredsråd

I kro­nik­ken ”En god, men harm­løs freds­pris” anty­der Mah-Rukh Ali at Nobel­ko­mi­teen, ledet av Thor­bjørn Jag­land, har brukt årets freds­pris til å blid­gjøre sine kritikere.

Norges Fredsråd, Fredshuset, Møllergata 12, 0179 Oslo - post@norgesfredsrad.no - 2286 8437 - Kto: 9365 1277467 - Org: 974 931 966

Archives