Nordmenn i utlandet

800px-NorwegiansolderHK416

Barn er dei første til å miste ret­tane sine når det bryt ut krig og kon­flikt. Dei mis­tar skule­gang, blir utsette for over­grep, opp­le­ver traume og får for lite mat. I ver­ste fall blir dei skadde eller drepne. Nett no er fem norske offi­se­rar i Irak for å kjempe mot ISIL.

3 år siden Norges deltakelse i krigføringen mot Gaddafi

Muammar-Gaddafi--006

Det er nå gått tre år siden Muam­mar Gad­dafi ble drept i et for­søk på å rømme Sirte i Libya. Nor­ges del­ta­kelse i krig­fø­rin­gen med blant annet F16-fly var den mest bru­tale mili­tær­mak­ten Norge har tatt i bruk siden andre ver­dens­krig og Libya er i dag et fri­sted for mili­tante grup­per og våpenhandel.…

- Etterlyser implementering av “den gode vilje”

UNGA hall

Urfolks ret­tig­he­ter, de nye utvik­lings­må­lene, Chomsky og kvin­ner på lands­bygda var noen av sakene på agen­daen i FNs gene­ral­for­sam­ling for­rige uke. Her er siste opp­da­te­ring fra Freds­rå­dets obser­va­tør.

Tekst og foto: Mar­grethe Kvam Tingstad, IKFF

Colum­bus Day og urfolks ret­tig­he­ter
Dag fem var det på ny mor­gen­møte i den norske dele­ga­sjo­nen, med runde rundt bor­det, det er mange trå­der å holde i for ikke så mange mennesker.…

En fredspris for folk flest

IMG_8023

Det er stor for­skjell fra å gi en pris som er vans­ke­lig å kri­ti­sere, til å gi en pris for å blid­gjøre kri­ti­kerne, mener Nor­ges Freds­råd i dagens papir­ut­gave av VG. 

Hedda Lange­myr, Nor­ges Freds­råd
Per Høy­land, Nor­ges Fredsråd

I kro­nik­ken ”En god, men harm­løs freds­pris” anty­der Mah-Rukh Ali at Nobel­ko­mi­teen, ledet av Thor­bjørn Jag­land, har brukt årets freds­pris til å blid­gjøre sine kritikere.

Malala og dronekrigen

Malala-Yousafzai1

Å løfte fram Malala You­safzais kri­tikk av drone­an­grep kan styrke hen­nes legi­ti­mi­tet i hjem­lan­det, og vise at Norge er en kon­se­kvent mot­stan­der mot terror.

Tekst: Hedda Lange­myr (Nor­ges Freds­råd), Valen­tina Soto (Nor­ges Freds­råd) og Alex­an­der Harang (Nor­ges Freds­lag)

Malala You­safzais mot­stand mot bru­ken av angreps­dro­ner i kri­gen mot ter­ror er minst like rele­vant for freds­pri­sen som hen­nes enga­sje­ment for barns rett til utdanning.…

Norges Fredsråd, Fredshuset, Møllergata 12, 0179 Oslo - post@norgesfredsrad.no - 2286 8437 - Kto: 9365 1277467 - Org: 974 931 966

Archives