Atomtrusselen er stor, avslører Trident-varsler

submarin_trident_marina_regala_35763600

Vi har lenge visst at det bri­tiske atom­vå­pen­an­leg­get har store sik­ker­hets­mang­ler. Nå er vars­le­ren Wil­liam McNeilly i for­va­ring etter å ha avslørt hem­me­lig­he­ter om det bri­tiske atom­vå­pen­pro­gram­met, Tri­dent, som burde uroe de fleste. Inge­ni­ø­ren Wil­liam NcNeilly avslø­rer at det står enda verre til med sik­ker­he­ten rundt de bri­tiske atom­våp­nene enn man har fryk­tet. Faren for […]

Arrangement: Whistleblower Week

10298546_956075091092892_2071388924491268790_o

Vi får besøk av de inter­na­sjo­nale vars­lerne Kathryn Bol­ko­vac og Maria Bamieh 27.-29. mai. I den anled­ning invi­te­rer vi i sam­ar­beid med Nan­sen Freds­sen­ter og Femi­nis­tisk Salong til Vars­ler­uke på Freds­hu­set. Alle arran­ge­men­tene på Freds­hu­set er gra­tis, men semi­na­rene kre­ver påmel­ding. Vel­kom­men! Pro­gram for uka: Ons­dag 27. mai Kl. 18–21: “Being a Whist­le­blower” — Nor­ges­pre­miere og […]

Flagging for fredsmarsj!

Arctic Security 15. april 2015 EYI 3

21. mai hei­ses flagg ver­den rundt i soli­da­ri­tet med en gruppe på tretti freds­pro­fi­lerte kvin­ner som skal gå fra Pyoun­g­yang til Seoul den 24.mai. Mar­sjen går, gjen­nom den demi­li­ta­ri­serte sonen (DMZ), gren­sen som skil­ler Nord– og Sør-Korea. I grup­pen, som kal­ler seg Women­Cross­DMZ er både Nobelspris­vin­nerne, Mai­read Maquire og Ley­mah Gbowee, samt kvinne­for­kjem­pe­ren Glo­ria Steinem. […]

Hadde du sagt i fra?

Hva gjør du når du oppdager omfattende korrupsjon og menneskehandel i de organene som skal beskytte folk mot nettopp slike overgrep? Foto: Ben Jennings

    I slut­ten av for­rige måned skrev The Guar­dian artik­ke­len om Anders Kom­pass, en av FNs senior hjelpe­ar­bei­dere, som ble sus­pen­dert for å ha avslørt en intern rap­port om franske freds­be­va­rende sol­da­ters sek­su­elle mis­bruk av barn av i Den sen­tral­afri­kanske repub­likk. Vars­lere blir ofte sett på som illo­jale og upå­li­te­lige av arbeids­gi­ver, mens de […]

Forsvarsrapporten «Et felles løft»

Bilde1

Tirs­dag 28. april ble for­svars­rap­por­ten «Et fel­les løft» lagt frem. I Dags­nytt 18 samme kveld ble det frem­stilt som om det hers­ker bred poli­tisk enig­het og mang­ler kri­tiske røs­ter til rap­por­ten. Dette er ikke til­fel­let. Rap­por­ten tar opp mange vik­tige temaer, men leg­ger til grunn at en styrk­ning av vårt for­hold til NATO og økt […]

Norges Fredsråd, Fredshuset, Møllergata 12, 0179 Oslo - post@norgesfredsrad.no - 2286 8437 - Kto: 9365 1277467 - Org: 974 931 966

Archives