Militært overforbruk: Sterk økning i Midtøsten og Afrika

Den Globale Aksjonsdagen mot Militært Overforbruk er en årlig verdensomspennende aksjonsdag som søker å bidra til å frigjøre midler fra militært forbruk til fordel for økte investeringer for en bærekraftig utvikling.

I dag, 13. april, mar­ke­res den glo­bale aksjons­da­gen mot mili­tært over­for­bruk (GDAMS). GDAMS arran­ge­res i for­bin­delse med at Stock­holm Inter­na­tio­nal Peace Rese­arch Insti­tute (SIPRI) gir ut sin årlige over­sikt over ver­dens mili­tær– og våpen­ut­gif­ter. De ferske tal­lene fra årets SIPRI rap­port viser at mili­tær­ut­gif­tene øker i både Øst-Europa, Midt­østen, Afrika og Asia, mens utgif­tene i […]

Security in the High North — Civilian vs. Military Ownership

unnamed

The impor­tance of security in the High North is growing along­side the increased ten­sions between Rus­sia and Europe. Stra­te­gic impor­tance, petro­leum resources, fish and new sea rou­tes attract a num­ber of actors to the area.  How can civi­lian met­hods be used more actively and reduce con­flict, both between Nor­way and Rus­sia, and with NATO’s pre­sence in […]

Fredsprofil mars: ”Red Zone”

Armensk, kurdisk og persisk sang fra åpningskonserten "Hundre år med glemsel" under festivalen Red Zone

Nor­ges Freds­råd vil hver måned i 2015 frem­heve et enkelt­men­neske, en orga­ni­sa­sjon eller et ini­tia­tiv som har utmer­ket seg for for­brød­ring og fred i måne­den som har gått. Måne­dens freds­pro­fil i mars er kul­tur­fes­ti­va­len ”Red Zone” som ble arran­gert 3. — 8. mars i Oslo, med Kir­ke­lig Kul­tur­verk­sted og dag­lig leder Erik Hille­stad i spis­sen. Aktuell […]

På tide med en selvstendig atomvåpenpolitikk?

800px-Atomic_cloud_over_Hiroshima_(from_Matsuyama)

For­rige uke la Venstre, Sp og SV frem et for­slag om at Regje­rin­gen aktivt skal jobbe for et inter­na­sjo­nalt for­bud mot kjerne­vå­pen. Ifølge Uten­riks­mi­nis­te­ren er for­sla­get i strid med Nor­ges for­plik­tel­ser som NATO-medlem. Men hva med våre fel­les for­plik­tel­ser gjen­nom Ikke­spred­nings­av­ta­len (NPT)? I Artik­kel 6 av NPT star det at «Hver av par­tene i denne traktat […]

Krever et internasjonalt forbud mot atomvåpen

50 organisasjoner leverte mandag morgen et brev  med krav til regjeringen om å støtte Østerrikes løfte om å jobbe for et internasjonalt forbud mot atomvåpen

I dag mor­ges var det kick-off for Atom­vå­pe­nuka, og klok­ken 10:00 ble det over­le­vert et brev til Stor­tin­get og Regje­rin­gen, under­teg­net av over 50 norske orga­ni­sa­sjo­ner. Bre­vet er adres­sert til uten­riks­mi­nis­ter Børge Brende og inn­e­hol­der krav om at Regje­rin­gen må støtte Øster­ri­kes løfte om å jobbe for et inter­na­sjo­nalt for­bud mot atom­vå­pen.  For­ven­ter at Børge […]

Norges Fredsråd, Fredshuset, Møllergata 12, 0179 Oslo - post@norgesfredsrad.no - 2286 8437 - Kto: 9365 1277467 - Org: 974 931 966

Archives