Fredspolitiske utfordringer i året som kommer

Unknown

2014. Året der Russ­land annek­te­rer Krim, kon­flik­ten på Gaza­stri­pen eska­le­rer, og IS’ kali­fat­pro­sjekt kup­per den inter­na­sjo­nale agen­daen. Økt poli­tisk spen­ning, makt­po­la­ri­se­ring, uklare gren­ser og men­neske­ret­tig­hets­brudd er noe av det vi vil huske fra dette året. Domme­dags­pro­fe­ter mes­ser og krone­kur­sen går nedenom.

Mener Malala blir utnyttet

Malala-Yousufzai-meet-to-American-President-Barack-Obama

Nor­ges Freds­råd rea­ge­rer på at kri­gerske ledere soler seg i glan­sen av Malala: Når Barack Obama og Jens Stol­ten­berg tryk­ker Malala You­safzai til sitt bryst, under­slår de at deres krigs­po­li­tikk har styr­ket Malalas fien­der, mener Hedda Langemyr.

– Nobelpris-medaljens bak­side er at vest­lige ledere poten­si­elt kan ta modige Malala til inn­tekt for Ves­tens feil­slåtte krig mot ter­ror, sier Hedda Lange­myr fra Nor­ges Freds­råd til Klassekampen.…

Fakkeltog for årets fredsprisvinnere

10801848_727461147346567_9188571122035988348_n

Nå er det bare noen dager igjen til fak­kel­to­get til ære for årets freds­pris­vin­nere! Vi tren­ger all hjelp vi kan få til spred­ning av invi­ta­sjo­nen og håper dere kan bidra til å spre den til inter­es­serte ven­ner og kjente. Vi gle­der oss til stor­sla­gen fei­ring!

Norden for fred?

Logo_Nordenförfred

For­hol­det mel­lom de nor­diske lan­dene har tra­di­sjo­nelt vært pre­get av fre­de­lig sam­ek­sis­tens. Kon­flik­ter har blitt løst gjen­nom ikke-voldelige pro­ses­ser, og det inter­na­sjo­nale sam­fun­net har uttrykt stor inter­esse for den lær­dom­men som lig­ger i disse prak­si­sene. Sam­ti­dig ser vi tegn til at regio­nen er i ferd med å bevege seg bort fra sin tra­di­sjo­nelle freds­pro­fil.

Fredsrådet tilbake på gamle trakter: Forebygging og håndtering av vold i skolen

PD_thumbnail

Nor­ges Freds­råd sam­ar­bei­der med Peace Action Trai­ning and Rese­arch Insti­tute Roma­nia (PATRIR) og Nan­sen Dialouge Centre i Ser­bia om pro­sjek­tet Del­ta­kelse i beslut­nings­pro­ses­ser i reduk­sjon av vold i sko­len.

Pro­sjek­tet er spon­set av EØS-programmet “Del­ta­kelse i beslut­nings­pro­ses­ser”. Under­tit­te­len er “Reduk­sjon av vold blant ung­dom ved å for­bedre den offent­lige poli­tik­ken for å fore­bygge og bekjempe vold i sko­len på lokalt nivå”.…

Norges Fredsråd, Fredshuset, Møllergata 12, 0179 Oslo - post@norgesfredsrad.no - 2286 8437 - Kto: 9365 1277467 - Org: 974 931 966

Archives