Verdig fredspriskandidat #1: Campaign Against Arms Trade

campaign-against-arms-trade-logo-500x500

I en inter­na­sjo­nal kon­tekst, der stor­skala for­svars­in­du­stri og våpen­eks­port mili­ta­ri­se­rer inter­na­sjo­nale rela­sjo­ner, er det eks­tra vik­tig å belyse arbeid for en inter­na­sjo­nal regu­le­ring av våpen­han­del. The Cam­pagn Against Arms Trade (CAAT) er et ini­tia­tiv som job­ber for nettopp dette. 

Våpen­han­del knyt­tes gjerne til ord som “kor­rup­sjon” og “slø­sing”, og har en total omset­ning på 45–60 mrd USD.…

Nobels Fredspris 2014: Verdige kandidater

nobel - til nettside

Hvem som blir til­delt Nobels Freds­pris for 2014 blir kunn­gjort fre­dag 10. okto­ber. De neste to ukene kom­mer vi til å pub­li­sere omta­ler av syv kan­di­da­ter som vi mener er ver­dige en slik pris. 

Husk at du også kan stemme på DIN favo­ritt i pol­len til høyre!…

Nobels fredsprisbrunsj

AlfredNobel_adjusted

I for­bin­delse med Nobel­ko­miteens kunn­gjø­ring av hvem som mot­tar Nobels freds­pris for 2014 ønsker Nor­ges Freds­råd vel­kom­men til brunsj på Freds­hu­set, fre­dag 10. oktober.

Dag­lig leder i Nor­ges Freds­råd, Hedda Lange­myr, inn­le­der før kunn­gjø­rin­gen. Det blir duket for dis­ku­sjo­ner og kom­men­ta­rer om kan­di­da­tene og den ende­lige avgjørelsen. 

Nor­ges Freds­råd er alle­rede i full gang med arbei­det i for­kant av kunn­gjø­rin­gen av Nobels freds­pris — vi hol­der oss opp­da­tert på kan­di­da­tene, tar tem­pen på stem­nin­gen og gir deg den ende­lige pris­ta­ke­ren på storskjerm!…

Verdens første våpenhandelsavtale under juletreet

att

På sel­veste jul­af­ten trer våpen­han­dels­av­ta­len Arms Trade Treaty (ATT) i kraft, etter at ytter­li­gere syv land rati­fi­serte avta­len i går. Det totale antall rati­fi­se­rin­ger pas­se­rer med det 50, og star­ter en 90 dagers ned­tel­ling mot at avta­len trer i kraft. Sivil­sam­funn over hele ver­den har lenge kjem­pet for å få på plass avta­len, og etter ti års inn­sats kan vi nå se frem til en jule­gave av det his­to­riske sla­get.

Droner – den neste europeiske luftstyrken?

drone stortinget - Copy

Hva gjør dro­ner med ters­ke­len for å gå til krig? Du vet at det ube­man­nede flyet som kret­ser over lands­byen din kan avfyre raket­ter når som helst — hvor­dan påvir­ker dette deg og ditt liv? Hva gjør vi der­som Russ­land, Kina eller andre land og grup­pe­rin­ger uten­for vår alli­anse skaf­fer seg USAs drone­tek­no­logi?

Norges Fredsråd, Fredshuset, Møllergata 12, 0179 Oslo - post@norgesfredsrad.no - 2286 8437 - Kto: 9365 1277467 - Org: 974 931 966

Archives