Atomopprustning i nedrustningens tid

B61_nuclear_bombs

Atom­vå­pen er det eneste masse­øde­leg­gel­ses­vå­pe­net som ennå ikke er for­budt. Til tross for mye fokus på atom­ned­rust­ning de siste årene fore­tar nå USA en opp­gra­de­ring av NATO-atomvåpen på euro­pe­isk jord til en sam­let sum av 70 mil­li­ar­der kro­ner. Vi skal ikke hel­ler bare forby dem, Stol­ten­berg?

Verdens første bromuseum– fra ide til praksis

bridges2

Fre­dag, 15.august fikk vi besøk av Richard Dion. En mann med variert bak­grunn fra huma­ni­tær sek­tor og pri­vat nærings­liv. Etter å ha vært bosatt i Sara­jevo fikk han ideen til å for­ene disse vir­ke­lig­he­tene gjen­nom å bygge ver­dens første bro­mu­seum. Hvor­dan kan sym­bo­lik­ken i broer rela­te­res til freds­ar­beid?

Fremtidsrettet luftforsvar — en farlig tankegang

978x

Chr. Tybring-Gjedde sier til Dags­avi­sen 6. august at videre­fø­ring av Joint Strike Mis­sile – JSM, er en klok beslut­ning. Klok­ska­pen begrun­nes med at våpe­net repre­sen­te­rer fram­synt­het, bidrar til styr­king av høy­tek­no­lo­gisk kom­pe­tanse og arbeids­plas­ser, styr­ker NATOs for­svars­evne, og vil gi syner­gi­ef­fek­ter for sivile tek­no­logi­mil­jøer.

Offensive amerikanske våpen på norsk jord

amerikanskskipstort

På 80-tallet inn­gikk vi en avtale med USA om mel­lom­lag­ring av ame­ri­kanske våpen i Trøn­de­lag som kunne bru­kes til vår beskyt­telse ved en sov­je­tisk inva­sjon. Nå skif­tes de ut til for­del for strids­vog­ner og mer moderne, offen­sivt inn­retta våpen. Den kalde kri­gen er over, det er få gode grun­ner for at ame­ri­kansk våpen­lag­ring på norsk jord ikke bør opp­høre også!

Japan mot en mer aggressiv utenrikspolitikk?

PastedGraphic-3

Artik­kel 9 i Japans grunn­lov har siden 1947 frem­met en ikke­volds­linje og for­budt den japanske stat å gå til krig. Nå har denne artik­ke­len blitt for­søkt refor­mu­lert og loven skal stem­mes over i høst. Mange tusen japanske vel­gere for­tvi­ler. På bak­grunn av dette har flere nomi­nert det japanske folk til Nobels freds­pris for 2014.

Norges Fredsråd, Fredshuset, Møllergata 12, 0179 Oslo - post@norgesfredsrad.no - 2286 8437 - Kto: 9365 1277467 - Org: 974 931 966

Archives