Stillingsutlysning: Daglig leder for Nansen Fredssenter

cropped-1156341972

Nan­sen Freds­sen­ter er et kom­pe­tanse­sen­ter for dia­log som for­mid­ler erfa­rings­ba­sert kunn­skap om pågå­ende kon­flik­ter og prak­tisk dia­log– og for­sonings­ar­beid. Sen­te­ret arbei­der nasjo­nalt og inter­na­sjo­nalt. Sen­te­rets hoved­ak­ti­vi­tet er freds– og dia­log­ar­beid gjen­nom kurs og semi­na­rer. Sen­te­ret er orga­ni­sert som en egen virk­som­het under Stif­tel­sen Nan­sen­sko­len og har eget styre og fag­råd. Drif­ten finan­sie­res gjen­nom en grunnbevilgning […]

15 år med 1325: Kvinner, krig og fred i Nigeria

Dr. Umar, her i samtale med Hilde Rognlien Johansen fra Norsk Kvinnesaksforening (til venstre)

Krig og kon­flikt har en ødeleg­gende effekt på sam­funn, og set­ter ofte kvin­ner og barn i en sær­lig utsatt posi­sjon. Nige­ria er et av mange land hvor kvin­ner har blitt offer for sek­su­ell vold, kid­nap­ping og man­gel på helse­tje­nes­ter som en følge av intern kon­flikt. Mil­lio­ner av nige­ria­nere har de siste årene blitt berørt av […]

Norge svikter atomvåpenkampen i FN

2014_0917_POTUS_unga

FNs gene­ral­for­sam­ling pågår nå i New York, og i første­ko­mi­téen for ned­rust­ning og sik­ker­het er det fore­slått fire vik­tige reso­lu­sjo­ner om atom­vå­pen. Reso­lu­sjo­nene har til for­mål å bidra til fram­gang innen kjerne­fy­sisk ned­rust­ning, men det er nå klart at Norge ikke vil støtte dem. – Der­som ikke Norge snur innen avstem­nin­gen 2. – 7. November, […]

Tid for nominasjon: Ikkevoldsprisen 2015

156764359

I 1964 mot­tok Mar­tin Luther King Jr. Nobels freds­pris for sitt ikke­vol­de­lige arbeid mot rase­dis­kri­mi­ne­ring. I disse dager strøm­mer nomi­na­sjo­nene inn til “Ikke­volds­pri­sen”, og på King-dagen i januar 2016 deles pri­sen ut til en aktør som arbei­der for fred og rett­fer­dig­het i Mar­tin Luther King Jr.s ånd. Freds­rå­det sit­ter i nomi­na­sjons­ko­mi­teen og vil gjerne ha inn­spill til verdige […]

Nobels fredspris 2015: Verdige kandidater

nobel 2015

Etter uker med mer fokus på intern kran­gel i Nobel-komiteen enn på freds­pri­sen selv, er nå ende­lig medias opp­merk­som­het til­bake på et vik­ti­gere spor: Hvem vin­ner Nobels freds­pris i 2015? Freds­pris­vin­ne­ren kunn­gjøres fre­dag 9. okto­ber kl 11. Mens vi ven­ter, lan­se­rer vi her åtte kan­di­da­ter som vi mener er ver­dige vin­nere av en slik pris. Article […]

Norges Fredsråd, Fredshuset, Møllergata 12, 0179 Oslo - post@norgesfredsrad.no - 2286 8437 - Kto: 9365 1277467 - Org: 974 931 966

Archives