Atomavtale utsatt til juli

forhandlinger i Wien

Atom­for­hand­lin­gene med Iran blir for­len­get frem til 1. juli 2015, det sier Stor­bri­tan­nias uten­riks­mi­nis­ter Phi­lip Ham­mond. I novem­ber i fjor kom par­tene til enig­het om en mid­ler­ti­dig avtale som etter pla­nen skulle erstat­tes av en ende­lig avtale innen i dag, man­dag 24.

Samvittighetens naive handlingsbehov

Militærstøvler

Bård Lar­sen hev­der i VG 11.11 at den eneste umid­del­bare løs­nin­gen på IS’ krig­fø­ring er mili­tær inter­ven­sjon, og at paro­lene “Stopp ISIS” og “Støtt Kobanê” der­for var uhel­dige. Nor­ges Freds­råd og Nor­ges Sosiale Forum er ikke enig i kritikken.

Av Hedda Lange­myr, dag­lig leder i Nor­ges Freds­råd og Nina Skrane­fjell, leder i Nor­ges Sosiale Forum

Blant de til­slut­tede til mar­ke­rin­gen 1.11 var det grup­pe­rin­ger både for og imot inter­na­sjo­nal militærinnsats.…

Bevæpnet illusjon

po1680680_2

Fre­dag ba Politi­di­rek­to­ra­tet om sam­tykke fra Jus­tis– og bered­skaps­de­par­te­men­tet til bevæp­ning av poli­tiet i dag­lig tje­neste. Alle­rede samme kveld ga jus­tis– og bered­skaps­mi­nis­ter Anders Anund­sen til­la­telse til at rundt 5800 politi­tje­neste­menn og –kvin­ner vil gå rundt bevæp­net de neste fire ukene.

Den opp­da­terte trus­sel­vur­de­rin­gen fra Poli­ti­ets sik­ker­hets­tje­neste (PST) 5.…

Vil du være praktikant i Norges Fredsråd?

10559903_674924222600260_5506033625242272631_n
Nor­ges Freds­råd er et para­ply­or­gan for over 20 orga­ni­sa­sjo­ner i det norske freds­po­li­tiske nett­ver­ket. Gjen­nom infor­ma­sjons­for­mid­ling og poli­tisk påvirk­nings­ar­beid arbei­der Nor­ges Freds­råd for ned­rust­ning og kon­flikt­løs­ning, og ser mili­ta­risme, våpen­al­li­an­ser og skjev glo­bal for­de­ling på tvers av kul­tu­relle for­skjel­ler og poli­tiske mot­set­nin­ger.

Kvinner i krig — hvordan møtes deres sikkerhetsbehov?

10441102_10152530463595980_5005853894402455199_n

Sek­su­ali­sert vold ram­mer kvin­ner og barn har­dest og utford­rer kvin­ners del­ta­kelse og sik­ker­het. Hvilke pro­blem­stil­lin­ger møter man i arbei­det for deres sik­ker­het? Mange land har utfor­met nasjo­nale hand­lings­pla­ner for å møte FNs reso­lu­sjon om kvin­ner, fred og sik­ker­het, men vir­ker de til sin hen­sikt?

Norges Fredsråd, Fredshuset, Møllergata 12, 0179 Oslo - post@norgesfredsrad.no - 2286 8437 - Kto: 9365 1277467 - Org: 974 931 966

Archives